اسفند 27, 1400

مسعود رجوی - وداع با منوچهر هزارخانی در نیمهٔ شعبان بین‌الملل زحمتکشان و آزادی…

in مسعود رجوی

by قیام آزادی

مسعود رجوی- ۲۷اسفند۱۴۰۰ وداع با منوچهر هزارخانی در نیمهٔ شعبان بین‌الملل زحمتکشان و آزادی ...…
اسفند 25, 1400

تبیین جهان مسعود رجوی - قسما بیست و سی و پنجم

in تبیین جهان

by قیام آزادی

با وحدت صوری و ناآگاهانه اولیه البته موقعی که صحبت از وحدت و یگانگی می‌کنیم،…
اسفند 27, 1400

مسعود رجوی - وداع با منوچهر هزارخانی در نیمهٔ شعبان بین‌الملل زحمتکشان و آزادی…

in مسعود رجوی

by قیام آزادی

مسعود رجوی- ۲۷اسفند۱۴۰۰ وداع با منوچهر هزارخانی در نیمهٔ شعبان بین‌الملل زحمتکشان و آزادی ...…
اسفند 25, 1400

تبیین جهان مسعود رجوی - قسما بیست و سی و پنجم

in تبیین جهان

by قیام آزادی

با وحدت صوری و ناآگاهانه اولیه البته موقعی که صحبت از وحدت و یگانگی می‌کنیم،…
اسفند 25, 1400

تبیین جهان مسعود رجوی - قسما بیست و سی و چهارم

in تبیین جهان

by قیام آزادی

عبادت و عبد اکنون که به این ردیف کلمات رسیدیم، سراغ کلمه »عبادت« و »عبد«…
اسفند 25, 1400

تبیین جهان مسعود رجوی - قسما بیست و سی و سوم

in تبیین جهان

by قیام آزادی

خوب، تا به‌حال به اختصار مفهوم تطبیق ـ این قاعده اساسی تکامل ـ را در…
اسفند 25, 1400

تبیین جهان مسعود رجوی - قسما بیست و سی و دوم

in تبیین جهان

by قیام آزادی

خودسازی انقلابی از همینجا می‌خواهم یک رهنمود انقلابی دیگر، یعنی خودسازی انقلابی را نتیجه بگیرم.…
اسفند 25, 1400

تبیین جهان مسعود رجوی - قسما بیست و سی و یکم

in تبیین جهان

by قیام آزادی

تفاوت تطبیق با تجدیدنظرطلبی مسأله تطبیق می‌تواند به‌سادگی قرین و نزدیک با تجدیدنظرطلبی شود. چرا…
اسفند 25, 1400

تبیین جهان مسعود رجوی - قسما بیست و سی ام

in تبیین جهان

by قیام آزادی

سؤال این است: آیا اسلام یک دگم است؟ جواب این است که هم بله، و…