اسفند 25, 1400

قصه‌های مقاومت - فرمانده ا‌‌َرَض

in قصه های مقاومت

by قیام آزادی

https://vimeo.com/236540489
اسفند 25, 1400

قصه‌های مقاومت - فرار از بیدادگاه

in قصه های مقاومت

by قیام آزادی

https://vimeo.com/238273869
اسفند 25, 1400

قصه‌های مقاومت - عزم آهنین

in قصه های مقاومت

by قیام آزادی

https://vimeo.com/238932827
اسفند 25, 1400

درخاطرهٴ بهمن - قصه‌های مقاومت

in قصه های مقاومت

by قیام آزادی

https://vimeo.com/232938833
اسفند 25, 1400

قصه‌های مقاومت - خانواده مجاهد

in قصه های مقاومت

by قیام آزادی

خاطرات خسرو امیری - یک دیدار با فرزند مجاهد منجر به دستگیری و شهادت والدین…
اسفند 25, 1400

قصه‌های مقاومت - فرار از زندان گرگان

in قصه های مقاومت

by قیام آزادی

مجید محمدی: درخرداد ماه ۱۳۶۰ در واقع خمینی آخرین قطرات آزادیخواهی و دموکراسی را خاموش…
اسفند 25, 1400

زیر چتر اختناق - قصه های مقاومت

in قصه های مقاومت

by قیام آزادی

خاطرات چاپ و توزیع نشریه مجاهد در دوران مبارزه افشاگرانه با رژیم آخوندی در سالهای…
اسفند 25, 1400

سرنوشت نیکو- قصه های مقاومت

in قصه های مقاومت

by قیام آزادی

مهدی پور واحد خاطرات خود از خانواده قهرمان نیکو بازگو می‌کند. از سه فرزند قهرمان…